logo 2
04
مه

مجموعه باک بنزین چیست و چرا باکهای پلیمری، جایگزین باکهای فلزی در موتورسیکلت روز جهان شده است؟

مجموعه باک بنزین در موتورسیکلت، وظیفه شارژ ، نگهداری و انتقال بنزین به سمت موتور ، اعلام میزان بنزین موجود و همچنین مدیریت مصرف بخارات را بر عهده دارد ، چرا...

ادامه مطلب